O nama

Odsjek hemija egzistira na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 2000. godine. U realizaciji nastave na Odsjeku hemija učestvuje 27 doktora nauka (6 redovnih profesora, 10 vanrednih profesora, 11 docenata) i 18 saradnika, od čega je na Odsjeku  hemija stalno zaposleno 12 nastavnika (5 redovnih, 6 vanrednih profesora, 1 docent) i 4 saradnika (4 viša asistenta), kao i 5 spoljnih saradnika. Praktična nastava odsjeka za hemiju izvodi se u  laboratorijama: opšte i neorganske hemije, analitičke hemije, organske hemije, fizikalne i elektrohemije, biohemije, te laboratoriji za analizu tla i geohemijska ispitivanja.

Studijski program “Hemija” na Odsjeku za Hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja) i sličan je studijskim programima više poznatih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji su prihvatili ovaj proces. Studijski program je kompatibilan sa europskim visokoškolskim programima koji omogućava dalje školovanje u inostranstvu.

Studijski program “Hemija” omogućava studentima ovladavanje opštim naučnim ili akademskim kompetencijama i praktičnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje, po međunarodnim standardima, važe za temeljna znanja iz područja hemije. Studijski program obuhvata i praktičnu nastavu koja se realizira kroz rad u obrazovnim ustanovama, istraživačkim i laboratorijama za kontrolu kvaliteta, kao i u industrijskim preduzećima. 

I ciklus studijskog programa “Hemija”, obuhvata tri usmjerenja:

·           Edukacija u hemiji 

·           Primijenjena hemija

·           Hemija okoline i kontrola kvaliteta

Završetkom I ciklusa studija, studenti stiču stručni naziv Bachelor hemije.

II ciklus studijskog programa “Hemija”  obuhvata usmjerenja:

  • Edukacija u hemiji 
  • Primijenjena hemija

Završetkom II ciklusa studija, studenti stiču stručni naziv Magistar hemije.

III ciklus studija realizira se kao zajednički doktorski studij Odsjeka Hemija Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Po završetku III ciklusa, studenti stiču naziv Doktor prirodnih nauka iz područja primjenjene hemije.

Uslovi za upis na studijski program HEMIJA

Pravo upisa na studijski program “Hemija” I ciklusa studija, na Odsjeku za hemiju PMF-a Univerziteta u Tuzli imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu, a  klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

Za upis na navedeni studijski program na Odsjeku za hemiju vrši se rangiranje kandidata na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

  1. Opšti kriteriji koji se odnose na postignuti uspjeh u srednjoj školi i maturski ispit.
  2. Pojedinačni kriteriji se odnose na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta u dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij. Predmeti koji se boduju za upis na studijski odsjek Hemija po pojedinačnim kriterijima su hemija i biologija. 
  3. Kvalifikacioni ispit za upis na studijski odsjek Hemija – studijski program hemija polaže se iz predmeta Hemija.

Prilikom prijave na konkurs, kandidat navodi svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje želi da se upiše. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednička, a student ima obavezu izbora usmjerenja prilikom upisa u drugu godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta, na prijedlog Vijeća Studijskog odsjeka Hemija. Nakon izbora studijskog usmjerenja, isto nije moguće ponovno mijenjati, sem na opravdani zahtjev studenta i uz saglasnost Vijeća Studijskog odsjeka Hemija i Naučno-nastavnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta.

Mogućnosti zapošljavanja (profesionalni status):

  • Bachelor hemije (edukacija u hemiji) osposobljen je za rad u:

– svim osnovnim i srednjim školama (predavati sve predmete iz matične oblasti hemija: opšta, neorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija …).

– visokoškolskim ustanovama kao asistenti za sve predmete iz matične oblasti hemije.

  • Bachelor primijenjene hemije svoja znanja može primijeniti prije svega u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena:

– laboratorije za istraživanje i razvoj,

– laboratorije za kontrolu kvaliteta,

– laboratorije za standardizaciju i praćenje procesa,

– laboratorije u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji, industriji papira i celuloze, industriji za obradu mineralnih ulja, automobilskoj industriji, elektroindustriji i drugim granama industrije.

Uz određene uvjete mogu raditi i na visokoškolskim ustanovama.

  • Bachelor hemije – hemija okoline i kontrola kvaliteta svoja znanja može primijeniti u:

hemijskim ispitnim laboratorijama različitih namjena,

– proizvodnim pogonima,

– na poslovima kontrole različitih vrsta proizvoda i zaštite okoline, vodeći se relevantnom nacionalnom i evropskom legislativom koja definiše: sistem kvaliteta u hemijskim ispitnim laboratorijama, standardima ispitivanja i standardima kvaliteta (Direktive i Odluke EC),

– u nacionalnim institucijama koje se bave problematikom kvaliteta proizvoda i zaštite okoliša, te donošenju adekvatnih propisa iz tih oblasti.